logo sieci PATLIB PATLIB europejska sieć ośrodków IP
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
przejście do strony BG AGH Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wynalazki pracowników AGH
patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe

przejście do strony AGH

Aktualności

Czym się zajmujemy

Zapewniamy wszystkim zainteresowanym, nieodpłatny dostęp do informacji patentowej.

To lubimy najbardziej

Kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej.

Każde pytanie to nowe wyzwanie

Udzielamy wstępną informację na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym oraz podstawowe informacje z zakresu ochrony prawa własności przemysłowej.

Szlifujemy swoją wiedzę

Uczestniczymy w licznych, profesjonalnych szkoleniach związanych z IP, współpracujemy z rzecznikami patentowymi.

Szkolimy

Prowadzimy działalność dydaktyczną dla studentów AGH z zakresu wyszukiwania literatury patentowej w bazach danych oraz organizujemy zajęcia dla innych zainteresowanych grup użytkowników.

Promujemy

Prowadzimy cykl postów na FB promujących wynalazki AGH:

Prezentujemy plakaty związane z tematyką własności intelektualnej.

Punktacja MNiSW

Akty prawne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące m.in. patentów:

Prawo cytatu

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), Rozdział 3, Oddział 3 "Dozwolony użytek chronionych utworów".
"Art. 29. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości."

Przykłady przypisów do opisów patentowych i zgłoszeniowych, z których pochodzą cytaty lub informacje wykorzystane w tekście. Prezentowane przypisy są jedynie naszą propozycją w zakresie sporządzania przypisów w pracach naukowych;

  - według normy PN-ISO 690:2012:

 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. Sposób odzysku złota z materiałów odpadowych. Wynalazca: Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER. Opublikowano 14 czerwca 2021. Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy PL 237876.
 • BLAUT Jędrzej. Podatne gniazdo USB typu A. Opublikowano 9 grudnia 2013. Rzeczpospolita Polska. Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399465.
 • INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków. Sposób wytwarzania brykietów z pyłu i drobnych frakcji żelazostopów. Wynalazca: Anna GLAJCAR [et al.]. Opublikowano 30 czerwca 1993. Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy PL 161270.

  - według normy ISO 690:2021:

 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. A method of producing a shrinkable starch membrane and use of the shrinkable starch membrane in medicine as a dressing. Inventors: Urszula STACHEWICZ and Ewa SROCZYK. EP patent application 22209761 20221126. Appl. 2023-06-21. European Patent Office. Available from: https://worldwide.espacenet.com/. [viwed 2017-05-12].
 • APTIV TECHNOLOGIES LIMITED. Free space estimation. Jakub PORĘBSKI and Krzysztof KOGUT (inventors). 3 August 2022. Appl: 26 January 2021. Int.Cl: G01S 13/931. GB CL: G01S. GB Patent Application 2603133.
 • OLĘDZKI S.D. Unmanned underwater vehicle with variable-geometry hull. Appl: 2016-08-19. Iss: 2017-10-03. US Patent 9,776,694.

  Przypisy możesz sporządzać samodzielnie lub przy pomocy menedżerów bibliografii.

  Niezbędnik bibliograficzny

Nieustannie doskonalimy się w szeroko rozumianej informacji patentowej.

 nasza historia

logo sieci patlib

Wyszukiwarki - BAZY DANYCH

To nasze podstawowe źródła informacji

Orbit Intelligence

Orbit Intelligence

https://www.orbit.com

Narzędzie do prowadzenia poszukiwań w literaturze patentowej, obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata.

Orbit Insight

Orbit Insight

https://www.orbit.com

To narzędzie do zaawansowanych analiz patentowych, śledzenia trendów i rozwoju technologii, pozyskiwania informacji o startup’ach, konkurencji, partnerach.

derwent

Derwent Innovation

https://www.derwentinnovation.com/login

Narzędzie do prowadzenia badań w światowej literaturze patentowej, obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata.

Inpro Badania

Inpro Badania

https://inpro24.pl

Narzędzie wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie polskich wynalazków, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Espacenet

Espacenet

https://worldwide.espacenet.com

Międzynarodowa baza dokumentów patentowych, wzorów użytkowych prowadzana przez EPO - Europejscki Urząd Patentowy.

Jane

e-Wyszukiwarka

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl

System baz danych polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.

eSearch plus

eSearch plus

https://euipo.europa.eu

Źródło informacji o znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i biuletynach. Pozwala na szybkie i skuteczne przeszukiwanie baz danych EUIPO.

eAmbrosia

Easy Filing

https://euipo.europa.eu

Formularz przeznaczony do zgłaszania słownych lub graficznych znaków towarowych dla MŚP i osób fizycznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przydatne adresy

Z poniższych e-zasobów możesz skorzystać bezpłatnie na swoim komputerze bez konieczności logowania się

Wpisz nazwę interesujacej Cię bazy np. DPMAregister lub np. patenty, znaki towarowe.

Nazwa, zagadnienie, adres, słowo klucz
Arbitration and Mediation Center - lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie https://www.wipo.int/amc/en/trademark/ znaki towarowe, loga, trademarks
article 6ter https://6ter.wipo.int/struct-search godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji.
AusPat - zgłoszenia patentowe złożone i przyznane w Australii. https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/ patenty
BLAST - (Basic Local Alignment Search Tool) baza Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej USA służy do wyszukiwania podobieństw między sekwencjami biologicznymi. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi sekwencje biologiczne
DEPATISnet - baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów. https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/ patenty, wzory użytkowe
DESIGNview - wzory zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach..., Polsce..., EUIPO, WIPO.. https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview wzory przemysłowe
DesignClass - narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu wzorów przemysłowych. https://euipo.europa.eu/designclass/ wzory przemysłowe
DPMAregister - baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych. https://register.dpma.de/DPMAregister/ znaki towarowe
eAmbrosia - baza produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych i czekających na rejestrację w Komisji Europejskiej, jako Chronione Oznaczenia Geograficzne (CHOG), Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP) oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS). https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/ oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia, gwarantowane tradycyjne specjalności
eSearch plus - źródło informacji o znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i biuletynach. https://euipo.europa.eu/eSearch/ znaki towarowe, wzory przemysłowe
Espacenet - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez EPO. https://worldwide.espacenet.com/ patenty, wzory użytkowe
FREE PATENTS ONLINE - wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP. https://www.freepatentsonline.com/ patenty
Global Brand Database - znaki towarowe, nazwy pochodzenia, emblematy i niezastrzeżone nazwy międzynarodowe. https://branddb.wipo.int/ znaki towarowe, nazwy pochodzenia, emblematy, nazwy międzynarodowe
Google Patents - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez Google. https://patents.google.com/advanced patenty, wzory użytkowe
Hague-Express - międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych. https://designdb.wipo.int/designdb/hague/en/ wzory przemysłowe
IPONZ - wyszukiwarka patentów zarejestrowanych w Nowej Zelandii. https://app.iponz.govt.nz/ patenty
Israel Patents Online - wyszukiwarka patentów i zgłoszeń z Izraela (IL). https://israelpatents.justice.gov.il/ patenty
LENS - zestaw narzędzi pozwalających wyszukiwać, analizować i udostępniać biologiczne sekwencje DNA, RNA i białek ujawnionych w patentach. Portal Cambia (non-profit organization). Analizy patentowe i wizualizacja danych. Wyszukiwanie publikacji naukowych (NPL). https://www.lens.org/lens/ patenty
Madrid System Goods & Services Manager - narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych. https://webaccess.wipo.int/mgs/ znaki towarowe
PATENTSCOPE - dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO), także państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Platforma WIPO. https://patentscope.wipo.int/search/ patenty
Similarity - narzędzie umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne. https://euipo.europa.eu/sim/ znaki towarowe
SIS - ukraińska wyszukiwarka informacji o przedmiotach własności przemysłowej. https://sis.nipo.gov.ua/en/search/simple/ patenty, wzory użytkowe
TMclass - narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług. http://tmclass.tmdn.org/ec2/ znaki towarowe, klasyfikacja nicejska
TMview - znaki towarowe wszystkich zaangażowanych urzędów ds. znaków towarowych. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview znaki towarowe
WIPO Madrid Monitor - międzynarodowe znaki towarowe, wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu. https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/ znaki towarowe
Instytucja, opis, adres
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - MKP - Organizacją odpowiedzialną za system Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP, ang. IPC) jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Z MKP korzystają urzędy patentowe na całym świecie, które precyzyjnie klasyfikują rozwiązania techniczne opisane w dokumentach patentowych za pomocą odpowiednich kombinacji liter i cyfr - symboli klasyfikacji (np. E21B 43/00). Obecnie na pierwszej stronie wszystkich dokumentów patentowych podaje się co najmniej jeden symbol MKP. Więcej informacji na ten temat znajdziesz serwisach WIPO i EPO. http://mkp.uprp.pl/
Klasyfikacja Europejska - ECLA - wewnętrzny system klasyfikacyjny Europejskiego Urzędu Patentowego - ECLA to rozszerzona wersja MKP oparta na tej samej filozofii - zależności w ramach klas, grup oraz podgrup. https://www.epo.org
Cooperative Patent Classification (CPC) - wspólna Klasyfikacja Patentowa EPO oraz USPTO. Jest rozszerzeniem klasyfikacji ECLA, używanej do tej pory przez EPO. Zbudowana jest na schemacie MKP, zawiera około 250 000 haseł w porównaniu do 77 000 haseł w MKP i 160 000 w ECLA. Symbole CPC stosowane są w bazach danych, nie są natomiast zamieszczane na samych dokumentach patentowych. https://www.cooperativepatentclassification.org
United States Patent Classification (USPC) - Amerykańska Klasyfikacja Patentowa https://www.uspto.gov/
FI (Classification) - Japońska Klasyfikacja Patentowa https://www.jpo.go.jp/
Klasyfikacja nicejska - Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług służy do wyboru odpowiednich klas na potrzebny ubiegania się o ochronę znaku towarowego oraz oznaczenia geograficznego. Klasyfikację nicejską można przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki TMclass, dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (UE). https://euipo.europa.eu/
Klasyfikacja wiedeńska - Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków. Klasyfikację wiedeńską można przeszukiwać na portalu WIPO https://nivilo.wipo.int/vienna.htm.
Klasyfikacja lokareńska - Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych wykorzystywana do celów rejestracji wzorów przemysłowych. Klasyfikację lokarneńską można przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki EuroLocarno, dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (UE). https://www.euipo.europa.eu/
Opis, adres
Procedura rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych - Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie UPRP. https://uprp.gov.pl/pl
Procedura rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych przez Urząd Patentowy RP - Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie UPRP. https://uprp.gov.pl/pl
Procedura rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych przez Urząd Patentowy RP - Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie UPRP. https://uprp.gov.pl/pl
Wykaz terminów angielsko-polskich z zakresu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej występujących m.in. w patentowych bazach danych.
Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów patentowych i wzorów użytkowych (według normy WIPO ST. 9). www.wipo.int
Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów wzorów przemysłowych (według normy WIPO ST. 80). www.wipo.int
Kody rodzaju dokumentu (literowo-cyfrowe kody identyfikujące, wg normy WIPO ST. 16). www.wipo.int
Kody krajów (literowe kody identyfikujące, wg normy WIPO ST. 3). www.wipo.int
Kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części polskich opisów patentowych.
Kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części polskich opisów wzorów użytkowych.
Kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części polskich opisów wzorów przemysłowych.
Nazwa, opis, adres
Directory of Intellectual Property Offices - Lista krajowych i regionalnych urzędów do spraw własności intelektualnej https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
European Patent Office - Europejski Urząd Patentowy (EPO) rozpatruje europejskie wnioski patentowe, umożliwiając wynalazcom, badaczom i firmom z całego świata uzyskanie ochrony ich wynalazków w maksymalnie 45 krajach za pośrednictwem scentralizowanej i jednolitej procedury, która wymaga tylko jednego wniosku. https://www.epo.org/en
European Union Intellectual Property Office - EUIPO - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest agencją Unii Europejskiej (UE) odpowiedzialną za zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym, europejską i międzynarodową współpracę w dziedzinie własności intelektualnej (IP), a także Europejskie Obserwatorium Naruszeń Praw Własności Intelektualnej. https://www.euipo.europa.eu/
United States Patent and Trademark Office - USPTO, Urząd Patentowy USA jest federalną agencją zajmującą się przyznawaniem patentów i rejestrowaniem znaków towarowych. https://www.uspto.gov/
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - UPRP jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej (więcej w Ustawie „Prawo własności przemysłowej” w Aktach Prawnych). https://uprp.gov.pl/pl
World Intellectual Property Organization - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. https://www.wipo.int/
Wyszehradzki Instytut Patentowy - Wyszehradzki Instytut Patentowy jest organizacją międzyrządową, której głównym celem jest oferowanie użytkownikom systemu patentowego z regionu Europy Środkowo-Wschodniej korzystnej i efektywnej możliwości uzyskania ochrony patentowej za granicą oraz ułatwienie im dostępu do systemu PCT. https://vpi.int/pl/
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego - Organizacja zrzeszająca producentów produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych. https://www.produktyregionalne.pl/
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - Organizacja zrzeszająca twórców techniki oraz osoby działające na rzecz rozwoju wynalazczości. https://www.polskiewynalazki.pl/
Instytucja, opis, adres
European Patent Office - Strona zawiera aktualną listę europejskich rzeczników patentowych. Baza danych jest aktualizowana dwa razy w miesiącu. https://www.epo.org/en
Polska Izba Rzeczników Patentowych - Strona Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawiera m.in. adresy kancelarii rzecznikowskich w poszczególnych Okręgach m.in. w Okręgu Małopolskim. https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - Na stronie UPRP dostępna jest aktualna lista rzeczników patentowych i aplikantów. https://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/
Centra Transferu Technologii
Centrum Współpracy i Transferu Technologii AGH - CWiTT AGH zarządzania własnością intelektualną Uczelni oraz wprowadza wyniki badań na rynek, wspiera i kształtuje kulturę przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej.
Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ - CTT CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.
Centrum Transferu Technologii PK - Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest jednostką Politechniki Krakowskiej. Od początku działalności (1997 rok) wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.
Źródła finansowania
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Wspiera budowę innowacyjnej gospodarki i dąży do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju polskiego przemysłu.
Portal Funduszy Europejskich - Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Krajowa Izba Gospodarcza - KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych..
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny oraz wzrost eksportu.
Polski Fundusz Rozwoju - Grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
1+
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB w Małopolsce
25+
Ośrodków PATLIB w Polsce
38+
krajów należących do sieci PATLIB
300+
Ośrodków PATLIB w Europie

Historia naszego Ośrodka sięga lat 50. To właśnie wtedy zostało zawarte porozumienie pomiedy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną w zakresie nieodpłatnego przekazywania do BG AGH polskich opisów patentowych. W 1992 r. podpisano z UPRP nową umowę, na mocy której powołano formalnie Ośrodek Informacji Patentowej, funkcjonujący w strukturach BG AGH. Dzięki zacieśnieniu współpracy z Urzędem znacznie poszerzone zostały możliwości świadczenia przez Bibliotekę usług w zakresie informacji patentowej. Oprócz przekazywanych przez UPRP, w dalszym ciągu nieodpłatnie polskich opisów patentowych, urzędowych biuletynów oraz innych wydawnictw, Ośrodek Informacji Patentowej zyskał dostęp do pierwszych pełnotekstowych baz danych serii ESPACE z dokumentacją międzynarodową, wydawanych wówczas na nośnikach CD/DVD. Biblioteka zobowiązana została do udzielania informacji patentowej nie tylko studentom i pracownikom AGH, ale także wszystkim zainteresowanym ochroną własności przemysłowej spoza środowiska Uczelni.

Wraz z przystąpieniem Polski do „Konwencji o udzieleniu patentów europejskich” zmianie uległ status istniejących w kraju ośrodków informacji patentowej. Stały się częścią sieci PATLIB, wspieranej przez Europejską Organizację Patentową (EPO), w skład której wchodzą narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz działające w tych krajach ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. OIP w BG AGH jest jednym z 25 ośrodków działających w Polsce. Podstawowym zadaniem ośrodków PATLB jest zapewnianie wszykim zainteresowanym dostępu do informacji patentowej oraz budowanie świadomości związanej z korzyściami płynącymi z prawnej ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W związku ze wspomnianymi zmianami, w 2005 roku zawarto nową umowę o współpracy pomiędzy UPRP a AGH. Oprócz dotychczasowych zasad ośrodki otrzymały możliwość korzystania z programów wsparcia ze strony EPO, takich jak np. dostęp do patentowych baz danych, szkolenia dla pracowników oraz możliwość udziału w corocznej konferencji ośrodków PATLIB.

Na szczycie PATLIB w 2019 r. przedstawiciele ośrodków informacji patentowej z całej Europy przyjęli zestaw zaleceń — w dokumencie zwanym Porto Paper — mających na celu zwiększenie wsparcia EPO dla sieci PATLIB. W 2021 r. ogłoszono program PATLIB 2.0, mający dać impuls do poszerzenia zakresu usług świadczonych przez ośrodki inforamcji patentowej we wszystkich państwach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Ośrodek PATLIB w BG AGH bierze aktywny udział w inicjatywie PATLIB 2.0. Dostępne w BG AGH licencyjne źródła informacji patentowej jak Derwent Innovation czy Orbit Intelligence oraz świadczone usługi pozwoliły na zakwalifikowanie Ośrodka na poziomie Advanced.

Seminaria, konferencje, szkolenia, wykłady zorganizowane przy współudziale naszego Ośrodka

IP Day w AGH
Warsztaty patentowe dla studentów AGH
Gala wręczenia nagród w plebiscycie filmowym Wynalazczyni z pasją. Europejski Dzień Wynalazcy, 9.11.2023
Plebiscyt filmowy Wynalazczyni z pasją 2023
×

2024

20.03.2024, Warsztaty patentowe dla studentów AGH II rok studiów inżynierskich WILGiZ AGH w ramach zajęć z przedmiotu: Czystsza produkcja - Biblioteka Główna AGH

27.03.2024, Warsztaty patentowe dla studentów AGH II rok studiów inżynierskich WILGiZ AGH w ramach zajęć z przedmiotu: Czystsza produkcja - Biblioteka Główna AGH

25.04.2024, IP DAY 2024 w AGH pod hasłem: Narzędzia AGH wspierające innowacyjność w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 • Spotkanie z rzecznikami patentowymi, brokerami innowacji i specjalistami informacji patentowej
 • Miniwykłady:
  - Jak chronić własność intelektualną w AGH? - dr inż. Patrycja Rosół
  - Jak komercjalizować własność intelektualną? - dr inż. Wojciech Roszczynialski, Marcin Wójcik
  - Jak korzystać z patentowych baz danych? - Agnieszka Podrazik

 • 2023

  24.03.2023, Szkolenie w zakresie ochrony patentowej i polityki normalizacyjnej II rok studiów inżynierskich WILGiZ AGH w ramach zajęć czystsza produkcja i prawo ochrony środowiska - Biblioteka Główna AGH

  29.03.2023, Szkolenie dla społeczności AGH
  Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC), dr Piotr Godlewski (kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi)

  26.04 2023, IP DAY 2023 w Bibliotece Głównej AGH

 • 26.04 - 31.10.2023 Plebiscyt filmowy "Wynalazczyni z pasją"

  11-12.05.2023, Konferencja PATLIB 2023- online.

 • wystąpienie A. Podrazik w panelu dyskusyjnym: "Customer discovery and solution Design - participants' key take aways".

  11.10.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  9.11.2023, Gala wręczenia nagród w plebiscycie na najlepszy film promujący wynalazek z AGH "Wynalazczyni z pasją"

  15.11.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  30.11.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  13.12.2023, Wyróżnienie w Konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, za cykle artykułów zatytułowanych nowaTOrskie poMYsły z AGH, wynalaZczynie AGH opublikowanych na Facebooku.
  Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

  13.12.2023, Konferencja historyczna - 105 lat Urzędu Patentowego, wystąpienie nt. współpracy BG AGH z UPRP.

 • 2022

  26-28.04.2022, World IP Day w AGH

 • Dzień Otwartych Kancelarii
 • Wykład „Rola badań patentowych w kreowaniu innowacji”
 • Plebiscyt filmowy "Wynalazca z pasją"

  12-13.05.2021, Konferencja PATLIB 2022- online.

  9.11.2022, Gala wręczenia nagród w plebiscycie na najlepszy film promujący wynalazek z AGH "Wynalazca z pasją"

  8.12.2022, Wyróżnienie w Konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, za cykl artykułów zatytułowanych nowaTOrskie poMYsły z AGH, opublikowanych na Facebooku

 • 2020 - 2021

  18-19.05.2021, Konferencja PATLIB 2021- online.

  17.06.2021, Europejski Wynalazca Roku European Inventor Award 2021- online.

  2017

  06.09.2017, Szkolenie Orbit Intelligence training, Biblioteka Główna AGH.
  Materiały do pobrania: Training advanced search, ANALYSIS training.

  05.10.2017, Seminarium Introduction to EQE Training - Biblioteka Główna AGH.

  2015

  16.01.2015, Szkolenie The system for worldwide filing of patent applications procedura uzyskiwania ochrony patentowej za granicą, w trybie układu o współpracy patentowej PCT - Kraków, BG AGH.

  15.04.2015, Wykład "Unieważnienie patentu polskiego i patentu europejskiego, wywołującego skutki w Polsce" (Prowadzenie wykładu - europejski rzecznik patentowy - Andrzej Kacperski) - Kraków, BG AGH.

  17.06.2015, Warsztaty "Praktyczne aspekty prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich" - Kraków, BG AGH.

  20.10.2015, Szkolenie Redakcja opisu i zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego Kraków, BG AGH.

  2014

  08-09.05.2014, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekspertów IP EPO Patent Information Tools - workshop, Kraków, BG AGH.

  2012

  25.05.2012, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH Strategie prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych, Kraków AGH.

  2007

  25-26.09.2007, Warsztaty szkoleniowe w Krakowie Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej
  więcej...

  2006

  23.05.2006, Konferencja w Pradze PATLIBs serving innovation.

  20.11.2006, Seminarium w Krakowie Patenty i transfer technologii
  więcej...

  2005

  31.01.2005, Zawarcie nowej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Akademią Górniczo-Hutniczą. W następstwie podpisania umowy powołano do istnienia Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej funkcjonujący w strukturach Biblioteki Głównej AGH.

  17.09.2005, Zorganizowanie w Bibliotece Głównej AGH seminarium pt. Współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym;

  2004

  01.03.2004, Przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce.

  Lata 90-te

  Zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH przez Urząd Patentowy RP: polskich opisów patentowych, biuletynów, własnych wydawnictw UPRP i pełnotekstowych baz danych na CD: Espace-World, Espace-Access (A), Espace-Preces (30.07.1992 - umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną AGH, w strukturach Biblioteki umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej).

  Lata 50-te

  Porozumienie pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH polskich opisów patentowych.

  Nasze osiągnięcia

 • wystąpienie w panelu dyskusyjnym PATLIB 2023
 • wyróżnienie w konkursie UPRP na informację medialną
 • prelekcje na konferencji PATLIB 2.0
 • prowadzenie paneli dyskusyjnych na konferencji PATLIB 2019
 • udział w komitecie programowym PATLIB w latach 2018-2021
 • prowadzenie międzynarodowych warsztatów dla sieci PATLIB
 • Poradniki i broszury informacyjno-promocyjne

  Poniższe tytuły możesz otrzymać w naszym Ośrodku.

  Niektóre z nich dostępne są w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf na stronie UPRP w zakładce Pozostałe publikacje UPRP

  • Broszury
  • Czym jest własność intelektualna?. 2018
  • Ochrona własności przemysłowej „w pigułce”. 2021
  • Własność intelektualna - książeczka przedsiębiorcy. 2018
  • Wynalazki w Twoim domu. 2018
  • Twój świat własności intelektualnej. 2018
  • Zgłaszanie przedmiotów własności przemysłowej. Przewodnik dla zgłaszających. 2020
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów
  • Poradniki
  • Chroń swój znak towarowy w Chinach. 2021
  • Get familiar with intellectual property. 2020
  • Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych. 2018
  • Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych. Poradnik dla przedsiębiorców. 2022
  • Klasyfikacja towarów i usług. 2021
  • Nowe rodzaje znaków towarowych. 2021
  • Ochrona wynalazków w Polsce. 2018
  • Ochrona wzorów użytkowych w Polsce. 2018
  • Ochrona znaków czarno-białych. 2021
  • Poradnik dla funkcjonariuszy straży gminnych, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej. Ujawnianie, ustalanie i tryb postępowania, w wypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej. 2020
  • Poradnik dla zgłaszających. Znaki towarowe i wzory przemysłowe. 2021
  • Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. 2021
  • Ujawnianie wzorów przemysłowych w Internecie. 2021
  • Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej. 2021
  • Własność intelektualna dla przedsiębiorcy. 2021
  • Znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym / pozbawione charakteru odróżniającego. 2021
  • Znaki trójwymiarowe (przestrzenne) zawierające elementy słowne lub graficzne. 2021
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów
  • Komiksy
  • W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej. 2020
  • Patenty. 2018
  • Znaki towarowe. 2018
  • Prawo autorskie. 2018
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów

  KONTAKT

  Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, II p., pok. 213

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  Telefon: +48 126173217

  Email: patenty@bg.agh.edu.pl

  Koordynator: Agnieszka Podrazik, tel. + 48 12 6173207, email: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl

  Zapraszamy

  poniedziałek - piątek - 8:00 - 15:00

  Rekomendujemy wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny

  Funkcjonowanie Biblioteki Głównej