Polski English
O┼Ťrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak├│w

Znaki towarowe - cyfrowe kody identyfikujące


ikonka kody znaku towarowego
Cyfrowe kody identyfikujące poprzedzające informacje o zgłoszonych i zarejestrowanych znakach towarowych (według normy WIPO ST. 60):


(111) - numer prawa ochronnego
(151) - data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
(210) - numer zgłoszenia
(220) - data zgłoszenia
(300) - dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) - numer zgłoszenia priorytetowego
(320) - data zgłoszenia priorytetowego
(330) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
(441) - data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) - wykaz towarów
(511) - klasy towarowe
(531) - symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) - określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów (prezentacja znaku towarowego)
(551) - wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa            ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
(731, 732) - nazwisko i imię lub nazwa (zgłaszającego) uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba            oraz kod kraju


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -