Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Własność intelektualna

Czym jest własność intelektualna?

Jest to wynik ludzkiej kreatywności i inwencji. Mamy z nią do czynienia każdego dnia.
Istnieją dwie kategorie własności intelektualnej.
Pierwsza - prawo autorskie i prawa pokrewne, obejmuje szeroki zakres utworów literackich i artystycznych, zapisanych, wykonanych oraz nagranych.
Druga kategoria, nazywana własnością przemysłową, obejmuje wynalazki (patenty), wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, a także topografię układów scalonych

Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
(Dz.U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r.)

Więcej informacji na temat własności intelektualnej można znaleźć w artykułach o prawie autorskim, licencjach, patentach, znakach towarowych..., które powstały w ramach projektów MARR S.A. z 2010 i 2011 r.


PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOĊšCI PRZEMYSŁOWEJ:

odnośnik do patentów odnośnik do wzorów użytkowych odnośnik do wzorów przemysłowych
odnośnik do znaków towarowych odnośnik do oznaczeń geograficznych odnośnik do topografi układów scalonych


PATENTY

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Patenty chronią wynalazki i zapewniają prawa wyłączne właścicielowi patentu, co oznacza, że opatentowany wynalazek nie może być wytwarzany, używany, dystrybuowany lub sprzedawany bez zezwolenia właściciela patentu. Patenty udzielane są zwykle na okres 20 lat. Z chwilą gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domeną publiczną i zostaje udostępniony do użytku komercyjnego oraz eksploatacji przez osoby inne niż te, którym patent przysługiwał.

Patenty nie tylko gwarantują ochronę, lecz również zachęcają wynalazców do pracy innowacyjnej, zarówno przez możliwość publicznego przedstawienia twórcy wynalazku oraz zapewnienie potencjalnej możliwości uzyskania za niego wynagrodzenia. Nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych badaczy innowatorów, wzbogacając jednocześnie...więcej
rysunek ze zgłoszenia patentowego PL412904A1

WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

W niektórych krajach (w tym w Polsce) pewne rozwiązania techniczne, które nie spełniają wymogów pozwalających na...więcej

rysunek ze zgłoszenia wzoru użytkowego PL125456U1

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wyrobu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie.

Wzór przemysłowy uważa się za oryginalny, jeżeli różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów.

Wzory przemysłowe stanowią ozdobne lub estetyczne elementy towaru. Wzór przemysłowy może mieć funkcję podobną do znaku towarowego, ponieważ towar o szczególnym kształcie jest dobrze rozpoznawalny, podobnie jak znak towarowy.

Czas trwania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty dokonania ...więcej
rysunek z wzoru przemysłowego PL13279S2

ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można wyrazić lub przedstawić graficznie nadające się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi ochronę przez zagwarantowanie wyłączności używania go w celu identyfikacji towarów lub usług bądź zezwolenia na używanie go przez inne osoby. Ochrona znaku towarowego zwykle trwa 10...więcejznak towarowy NDMTR

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Towary kojarzone z nazwami regionów geograficznych często nabywają renomę z powodu szczególnej jakości i charakteru, w związku z tym są chronione przez szereg krajowych aktów prawnych i porozumień międzynarodowych.

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do....więcejilustracja z oznaczenia geograficznego obwarzanka krakowskiego

TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Topografię uważa się za oryginalną jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania.

Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym RP, w zależności od tego....więcejdo góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -