Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Parę słów o nas:

Historia

Nasze zadania

Nasi użytkownicy

Zbiory na nośniku papierowym

Bazy danych na CD i DVD

Historia

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie współpracuje z Urzędem Patentowym RP nieprzerwanie od 1924 roku.

Do najważniejszych etapów tej współpracy należą:

 1. Lata 50-te, porozumienie pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH polskich opisów patentowych.
 2. Lata 90-te, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH przez Urząd Patentowy RP: polskich opisów patentowych, biuletynów, własnych wydawnictw UPRP i pełnotekstowych baz danych na CD: Espace-World, Espace-Access (A), Espace-Preces (30.07.1992 - umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną AGH, w strukturach Biblioteki umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej).
 3. 1.03.2004, przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce.
 4. 31.01.2005, zawarcie nowej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Akademią  Górniczo-Hutniczą. W następstwie podpisania umowy powołano do istnienia Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej funkcjonujący w strukturach Biblioteki Głównej AGH.
 5. 17.09.2005, zorganizowanie w Bibliotece Głównej AGH seminarium pt. "Współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym".
 6. 23.05.2006, Konferencja w Pradze "PATLIBs serving innovation".
 7. 20.11.2006, Seminarium w Krakowie "Patenty i transfer technologii" więcej...
 8. 25.05.2012, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH - Strategie prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych - Kraków AGH.
 9. 8-9.05.2014, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekspertów IP - EPO Patent Information Tools - workshop - Kraków, BG AGH.
 10. 16.01.2015, Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) The system for worldwide filing of patent applications - Kraków, BG AGH.
 11. 20.10.2015, Szkolenie Redakcja opisu i zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego - Kraków, BG AGH.
 12. 15.12.2015, Szkolenie Pięć nowelizacji - przewodnik po zmianach w sądzie administracyjnym, sądzie powszechnym, Urzędzie Patentowym, samorządzie zawodowym - Kraków, BG AGH.
 13. 1-2.06.2016, Warsztaty Jak przeprowadzić wyszukiwania w patentowych bazach danych za pomocą narzędzi EPO? - Kraków BG AGH. Program szkolenia. Materiały do pobrania: Espacenet.pdf, EPO Register.pdf, CCD.pdf.
 14. 6.06.2016, Szkolenie EPO vs. USPTO - różnice w procedurze patentowej - Kraków, BG AGH. Program szkolenia. Materiały do pobrania: After Final Options.pdf, Patentable Subject Matter US.pdf.
 15. 8.12.2016, Warsztaty ESPACENET USER DAY - Kraków, Biblioteka Główna AGH.
 16. 15.12.2016, Seminarium - Introduction to EQE Training - Kraków, Biblioteka Główna AGH.


  do góry


  Nasze zadania

  Podstawowym celem Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej.

  Cel ten realizowany jest poprzez następujące zadania:

  1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
  2. Świadczenie usług informacyjnych z zakresu informacji patentowej, dostarczającej kompleksowej wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań, aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.
  3. Współpracę w ramach sieci PATLIB z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, EPO, Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej.
  4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie dostarczania przedsiębiorcom informacji i wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.
  5. Prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym z zakresu ochrony własności przemysłowej.
  6. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu informacji patentowej organizowanych przez EPO, Urząd Patentowy RP i inne instytucje.

  Ośrodek świadczy usługi informacyjne obejmujące:

  • udostępnianie dokumentacji patentowej wszystkim zainteresowanym;
  • wyszukiwanie literatury patentowej w dostępnych źródłach papierowych i elektronicznych;
  • kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej;
  • prowadzenie poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych;
  • udzielanie wstępnej informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym oraz podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej;
  • prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów AGH z zakresu wyszukiwania literatury patentowej w bazach danych oraz organizowanie zajęć dla innych zainteresowanych grup użytkowników;
  • opracowywanie kwerend telefonicznych i e-mailowych (m.in. przesyłanie drogą elektroniczną pełnych tekstów opisów patentowych, systematyczne sporządzanie bibliograficznych zestawień tematycznych literatury patentowej dla pracownika Uczelni);
  • opracowywanie materiałów informacyjnych wspomagających wyszukiwanie (instrukcje do poszczególnych baz danych, ulotki z adresami internetowymi najbardziej wartościowych źródeł internetowych).

  do góry


  Nasi użytkownicy

  Działalność Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych informacją patentową. Do grona użytkowników Ośrodka należą: studenci i pracownicy AGH, studenci i pracownicy środowiska akademickiego Krakowa, rzecznicy patentowi, wynalazcy i twórcy, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wszystkie materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu.

  Do dyspozycji użytkowników są:

  • 24 miejsca czytelnicze,
  • 4 stanowiska komputerowe.

  do góry


  Zbiory na nośniku papierowym

  Ośrodek gromadzi i udostępnia:

  • polskie opisy patentowe od 1924 roku,
  • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
   • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP)
   • Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)
   • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP)
   • Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska)
   • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków (Klasyfikacja Wiedeńska)
   • Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych,
  • czasopisma: "Nowator XXI", "Patent", "Innowacje w Europie", "CORDIS", "Inpadoc Patent Gazette Newsletter", "Patent Information News",
  • literaturę fachową związaną z wynalazczością,
  • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.

   Nowości w naszych zbiorach...

   do góry


   Bazy danych na CD i DVD

   Bazy danych udostępniane tylko "na miejscu"

   Bazy patentowe dostępne na CD i DVD:


   • Baza ESPACE-ACCESS (A) zawiera dane bibliograficzne i abstrakty europejskich zgłoszeń patentowych (EP-A) oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie
    PCT - Patent Cooperation Treaty; Służy jako indeks do poszukiwań w bazie ESPACE-WORLD.
    Wydawca: European Patent Office
    Zasięg chronologiczny: od 1978
    Aktualizacja: miesięczna
    Rodzaj informacji: bibliograficzna + abstrakty
    Kryteria wyszukiwawcze: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy
    i uprawnionego z patentu, tytuł angielski i w języku narodowym, abstrakt angielski, abstrakt francuski.
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • Baza ESPACE-ACCESS (B) zawiera dane bibliograficzne i pełne teksty patentów
    europejskich (EP-B).
    Wydawca:
    European Patent Office
    Zasięg chronologiczny: od 1978
    Aktualizacja: tygodniowa
    Rodzaj informacji: bibliograficzna, pełnotekstowa
    Kryteria wyszukiwawcze: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy
    i uprawnionego z patentu, tytuł angielski, niemiecki, francuski, zastrzeżenia angielskie, francuskie, niemieckie.
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • ESPACE-BULLETIN
    Baza ESPACE BULLETIN zawiera dane bibliograficzne i status prawny wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych oraz patentów europejskich. ESPACE Bulletin Volume 2009/001 - dysk zawiera wszystkie opublikowane zgłoszenia od numeru 0000001 to 2007187. Status prawny zgłoszeń i patentów EP do grudnia 2008. ESPACE Bulletin Volume 2009/002- dysk zawiera wszystkie nowe zgłoszenia EP od numeru 2007188 na bieżąco oraz wszystkie nowe patenty EP przyznane po grudniu 2008. Zawiera także zmiany w statusie prawnym starszych dokumentów, jeśli zmiany te nastąpiły po grudniu 2008.
    Wydawca: European Patent Office
    Aktualizacja: vol. 1 półroczna, vol. 2 miesięczna
    Rodzaj informacji: faktograficzna
    Język: angielski, francuski, niemiecki
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • Baza ESPACE-LEGAL zawiera: orzecznictwo Komisji Odwoławczej EPO, spis rzeczników europejskich, zbiór aktów prawnych, poradników, raportów dotyczących Europejskiej Konwencji Patentowej.
    Wydawca:
    European Patent Office
    Aktualizacja: półroczna
    Rodzaj informacji: faktograficzna
    Język: angielski, francuski, niemiecki
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • ESPACE - Access Preces Baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo-Wschodniej
    (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry); polskie opisy patentowe od numeru 153900. Baza służy jako indeks do poszukiwań w bazie ESPACE- PRECES
    Wydawca: Hungarian Patent Office
    Zasięg chronologiczny: od 1993
    Rodzaj informacji: bibliograficzna + abstrakty
    Aktualizacja: półroczna
    Kryteria wyszukiwawcze: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy
    i uprawnionego z patentu, tytuł angielski i w języku narodowym, abstrakt.
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • ESPACE - Preces Baza zawiera pełne teksty opisów patentowych z krajów Europy
    Środkowo-Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry); polskie opisy patentowe od numeru 153900;
    Wydawca: Hungarian Patent Office
    Zasięg chronologiczny: 1993- 2009 (baza zamknięta)
    Język: angielski
    Rodzaj informacji: pełnotekstowa
    Kryteria wyszukiwawcze: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy
    i uprawnionego z patentu, tytuł angielski i w języku narodowym, abstrakt.
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   • ESPACE - World Baza zawierająca dane bibliograficzne i pełne teksty międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT;
    Wydawca: European Patent Office
    Zasięg chronologiczny: 1993- 2009 (baza zamknięta)
    Źródła alternatywne:
    • Global Patent Index
    • esp@cenet
    • Patentscope
    Rodzaj informacji: pełnotekstowa
    Aktualizacja: miesięczna
    Kryteria wyszukiwawcze: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy
    i uprawnionego z patentu, tytuł angielski i w języku narodowym, abstrakt angielski, abstrakt francuski.
    Oprogramowanie: MIMOSA Software

   do góry


   © Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -