Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Topografie układów scalonych - podstawowe informacje

wstęp, akty prawne - gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaTopografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Topografię uważa się za oryginalną jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania.

Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym RP, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.
Akty prawne

Sprawy dotyczące ochrony prawnej topografii układów scalonych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. nr 128, poz. 1413) a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41 poz. 241) więcej...okładka


    spis treści
    Prawo własności przemysłowej
    Stan prawny na dzień 1 listopada 2007 rokupozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 734)


                                                                                                               gdzie i jak szukać dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -