PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej

Patenty - co jest czym na opisie patentowym


ikonka co jest czym na opisie patentowym

Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów patentowych (według normy WIPO ST. 9):

(11) - numer patentu
(12) - nazwa dokumentu
(13) - kod rodzaju dokumentu
(21) - numer zgłoszenia wynalazku
(22) - data zgłoszenia wynalazku
(23) - data pierwszeństwa z wystawienia wynalazku na wystawie i nazwa wystawy
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia          zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
(41) - data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku
(43) - zgłoszenie ogłoszono (data, BUP - numer/rok)
(45) - o udzieleniu patentu ogłoszono (data, WUP - numer/rok)
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) - tytuł wynalazku
(57) - tekst pierwszego niezależnego zastrzeżenia patentowego
(61) - numer patentu głównego
(62) - numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) - numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(72) - nazwisko i imię twórcy wynalazku
(73) - nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z patentu oraz miejsce zamieszkania lub siedziba i w nawiasie          kod kraju
(74) - pełnomocnik
(76) - nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z patentu oraz miejsce zamieszkania lub siedziba          i w nawiasie kod kraju
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) - numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym          prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) - data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) - oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego          dodatkowym prawem ochronnym
(97) - data i numer publikacji patentu europejskiego

Kody rodzaju dokumentu (literowo-cyfrowe kody identyfikujące, wg normy WIPO ST. 16):

(A1) - opis zgłoszeniowy wynalazku
(B1) - opis patentowy
(A2) - opis zgłoszeniowy wynalazku/na patent tymczasowy
(B2) - opis patentowy/dla patentu tymczasowego
(C1) - opis patentowy/dla patentu na wynalazek, na który uprzednio udzielono patentu
(A3) - opis zgłoszeniowy wynalazku/na patent dodatkowy
(B3) - opis patentowy/dla patentu dodatkowego
(A4) - opis zgłoszeniowy wynalazku/na patent dodatkowy tymczasowy
(B4) - opis patentowy/dla patentu dodatkowego tymczasowego
(C3) - opis patentowy/dla patentu dodatkowego na wynalazek, na który uprzednio udzielono patentu          dodatkowego tymczasowego
(T3) - tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) - poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) - zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego

ikonka klasyfikacjiPrzykładowy opis patentowy PL 197112 B1
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -