PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Oznaczenia geograficzne - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o oznaczeniach geograficznych

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Towary kojarzone z nazwami regionów geograficznych często nabywają renomę z powodu szczególnej jakości i charakteru, w związku z tym są chronione przez szereg krajowych aktów prawnych i porozumień międzynarodowych.

Urząd Patentowy RP udziela prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne odnoszące się wyłącznie do towarów przemysłowych. Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne. Zgłoszenia nie może dokonać pojedynczy przedsiębiorca.

Przykłady polskich oznaczeń geograficznych:
ikonka przykładuRedykołka, nr 1
ikonka przykładuBryndza, nr 2
ikonka przykładuOscypek, nr 3
ikonka przykładuBunc, nr 4
ikonka przykładuŻentyca, nr 5

Organem właściwym w zakresie rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty rolno-spożywcze jest Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wydział Oznaczeń Geograficznych - Departament Promocji i Komunikacji).

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.

ikonka konferencji
- Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych (wrzesień 2007)

więcej...
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -