Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Oznaczenia geograficzne - podstawowe informacje

wstęp, akty prawne - klasyfikacja oznaczeń geograficznych - gdzie i jak szukać - bazy danych

materiały konferencyjne - literatura fachowaOznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Towary kojarzone z nazwami regionów geograficznych często nabywają renomę z powodu szczególnej jakości i charakteru, w związku z tym są chronione przez szereg krajowych aktów prawnych i porozumień międzynarodowych.

Urząd Patentowy RP udziela prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne odnoszące się wyłącznie do towarów przemysłowych. Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne. Zgłoszenia nie może dokonać pojedynczy przedsiębiorca.

Organem właściwym w zakresie rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty rolno-spożywcze jest Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wydział Oznaczeń Geograficznych - Departament Promocji i Komunikacji).

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.


Akty prawne

Sprawy dotyczące ochrony prawnej oznaczeń geograficznych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz.U. Nr 63, poz. 570) a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną oznaczeń geograficznych (Dz.U. Nr 41 poz. 241) więcej...okładka


    spis treści
    Prawo własności przemysłowej
    Stan prawny na dzień 1 listopada 2007 rokupozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 734)


                                                                                       klasyfikacja oznaczeń geograficznych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -